برخی مواد مورد استفاده در ساخت گل که در شرکت کلان حفار عرشیا تولید می شود :

 

1-نشاسته پری ژلاتینه

 

نشاسته پری ژلاتینه  یک نوع نشاسته اصلاح شده می باشد که می تواند در آب سرد حل شده در حالی که نشاسته خام این قابلیت را ندارد. همچنین این نوع نشاسته قدرت جذب آب و تورم بیشتری نسبت به نشاسته خام دارد و به عنوان کاهش دهنده مصرف آب ، کم کننده میزان مصرف گل حفاری ، مقاومت در برابر حرارت ، ایجاد ویسکوزیته بالا ، خنک کننده مته حفاری و جلوگیری از ریزش دیواره های حفاری استفاده میشود. نشاسته  با فرمول شیمیایی C12H22O11 به عنوان افزودنی در سیال حفاری مورد استفاده قرار می گیرد. نشاسته ممکن است از سیب زمینی، ذرت، گندم و یا سایر گیاهان نشاسته ای تهیه شود. از جمله مواد مورد استفاده در جلوگیری از هرزروی سیال حفاری، مواد پلیمری مانند نشاسته سبز و قرمز (Red and Green Starch) می باشد که برای تشکیل فیلتر کیک نازک و صاف و ناتراوا درون چاه کارایی بالایی دارند. نشاسته قرمز که تهیه شده از جوانه گندم است برای بهبود نقطه واروی و نشاسته سبز که تهیه شده از سیب زمینی است می تواند برای افزایش گرانروی نیز مورد استفاده قرار گیرد.


الف) نشاسته سیب زمینی ال وی  

در گل سنگین تا وزن 150 پی سی اف و دمای 200 درجه فارنهایت استفاده می شود.

 

 

 

Product Description:

 

   Starch with general formulation , (C6H10O5)n  is a poly saccharide and 

 produced  commercially from  potato and other sources.  

    Pre -gelatinized  potato starch is a low viscosity  fluid  loss  reducing

    agent. It is dispersible in water.

 

Application:

 

Fluid loss control.

Suspension agent.

 

 

 

Typical Physical Properties :

 

Properties  of   14  lb/bbl concentration

Potato starch

Result after rolling at 200 ºF  for 4  hours with s.s.w

Mud weight               PCF

150

Apparent Viscosity      cPs

 

Plastic Viscosity           cPs

 

Yield point         lb/100 ft2

18 + 2

Gel   Strength 

10 sec.

5 + 1

10 min.

7 + 1

API Water loss             ml

Max 0.9

pH

7 + 0.5

 Sedimentation

Nil

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Starch potato (LV) Continue :

 

Recommended Treatment:

   

   Add 14 lb/bbl.

 

Packaging :

 

   25 kg multi poly Kraft bags. Palletized and  shrink-wrapped.

   Marked on : Name of Manufacturer, Batch No. and Production date.

 

Safety Handling:

 

 • Non - toxic.
 • It is  recommended to use dust  
 • Keep in dry, sheltered and shady place.

 

ب) نشاسته سیب زمینی اچ تی (دما بالا) 

در گل سنگین تا وزن 150 پی سی اف و دمای 250 درجه فارنهایت استفاده می شود.

 

 

 

Product Description: (HT 250)

 

   Starch with general formulation , (C6H10O5)n  is a poly saccharide and 

 produced  commercially from wheat, potato and other sources.  

   Cross-linked pre -gelatinized high temperature starch is a low viscosity  fluid  loss  reducing agent stable upto 250 F. It is dispersible in cold and hot water.

 

Application:

 

 • Fluid loss control.

 

 

Typical Physical Properties :

 

Properties  of   14  lb/bbl concentration

High temperature starch

Result after rolling at 250 ºF  for 8 hours with s.s.w

Mud weight               PCF

150

Apparent Viscosity      cPs

 

Plastic Viscosity           cPs

 

Yield point         lb/100 ft2

16 + 2

Gel   Strength 

10 sec.

4 + 1

10 min.

6+ 1

API Water loss             ml

Max 1

pH

7 + 0.5

 Sedimentation

Nil

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Starch potato (HT) Continue :

 

Recommended Treatment:

   

   Add 14 lb/bbl.

 

Packaging :

 

   25 kg multi poly Kraft bags. Palletized and  shrink-wrapped.

   Marked on : Name of Manufacturer, Batch No. and Production date.

 

 Safety Handling:

 • Non - toxic.
 • It is  recommended to use dust  
 • Keep in dry, sheltered and shady place.

 

 

پ) نشاسته گندم و ذرت یا ام وی

این نشاسته در گل وزن 100 تا 135 پی سی اف ودر دمای 200 فارنهایت مورد استفاده قرار میگیرد.

 

Product Description:

 

   Starch with  general formulation , (C6H10O5)is  a poly  saccharide  and   

   produced  commercially  from  wheat and  other  sources.  

   Pre - gelatinized wheat  starch is a medium viscosity fluid loss  reducing

   agent. It is dispersible in water.

 

 

Application:

 

 • Fluid loss control.
 • Suspension agent.

 

 Typical Physical Properties :

 

 

Properties of  14  lb/bbl concentration

wheat starch

Result after rolling at 200 ºF  for 4  hours with   s.s.w

Mud weight              PCF

100

135

Apparent Viscosity     cPs

 

 

Plastic Viscosity          cPs

 

 

Yield point        lb/100 ft2

10 + 3

25 + 5

Gel   Strength 

10 sec.

3±1

8 + 2

10 min.

4±1

10 + 2

API Water loss             ml

Max 2

Max 1

pH

7 + 0.5

7 + 0.5

 Sedimentation

Nil

Nil

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recommended Treatment:

   

   Add 14 lb/bbl.

 

 

Packaging :

 

   25 kg multi poly Kraft bags. Palletized and  shrink-wrapped.

   Marked on : Name of Manufacturer, Batch No. and Production date.

 

Safety Handling:

 

 • Non - toxic.
 • It is  recommended to use dust  
 • Keep in dry, sheltered and shady place.

 

 

2-صمغ طبیعی

 

 به عنوان افزودنی سیال حفاری مورد استفاده قرار می گیرد. از جمله فواید این مواد کنترل خواص رئولوژی و رفتار شناسی سیالات حفاری است در وزن های پایین و دمای  180 درجه فارنهایت استفاده میشود.

 

 Product Description:

Natural Gum is a blend of natural origin gums fortified with synthetic gums to provide viscosity and thermal stability upto 220 F suitable for salt saturated water drilling muds

 

Application:

 • Fluid loss control.
 • Wall – cake stabilization.
 • Water base viscosifier

 

Typical Physical Properties:

 

MUD  COMPOSITION

COMPOSITION

1

2

3

S.S.W                                                  ML

350

350

350

NATURAL GUM                             GR

8

8

8

LIMESTONE (P)                            GR

-

5.08

113

PH                                 

9-9.5

9-9.5

9-9.5

LIME SOLUTION                          DR

Few

Few

Few

DENSITY                                        PCF

75

75.5

85

FOAMING ABILITY                      ML

400

-

-

 

TEST RESULTS AFTER ROLLING AT 220 °F FOR 4 HRS.

READING RHEOLOGY AT 140 °F

 

RESULTS

REQ

REQ

REQ

APP. VIS                                   CPS

 

 

 

Y.P                                    LBS/100FT2

≥10

13±1

18±3

GELS                                LBS/100FT2

2/3

2/3

4/5

API.W.L                              ML(max)

15

12

10

PH(After Roll)

7-9.5

7-9.5

7-9.5

SETELLING

NIL

NIL

NIL

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 NATURALGUM Continue:

 

 Recommended Treatment:

 

    8 lb/bbl.

 

 

Packaging:

 

     25 Kg poly Kraft bags, palletized and shrink - wrapped.

     Marked on: Name of manufacturer, Batch No. and Production date.

 

Safety Handling:

 

 • Non – toxic.
 • Keep in dry and sheltered place.
 • It is recommended to use dust mask.

 

 

3 پلی انیونیک سلولز

 

به عنوان افزودنی پلیمری برای افزایش گرانروی و کنترل هرزروی سیال حفاری پایه آبی مورد استفاده قرار می گیرد و به صورت متفاوت کم  قوام (پک ال وی ) و پر قوام ( پک اچ وی) استفاده می شود.

 

11

 

Product Description:

PAC HV is high viscosity poly anionic cellulose  which   provides high viscosity upto 250 F with moderated filtration control significantly. It could be used in fresh water to salt saturated water stable upto 250F and  non fermentative.

 

Application:

 • Fluid loss control.
 • Wall – cake stabilization.
 • Hole cleaning.

 

Typical Physical Properties:

 

MUD  COMPOSITION

COMPOSITION

1

2

3

F.W                                                    ML

350

-

259

S.S.W                                                 ML

 

350

 

PAC HV                                            GR

4

4

4

CaCl2 Powder                                   GR

-

 

202

PH                                 

9-9.5

9-9.5

9-9.5

LIME SOLUTION                          DR

Few

Few

Few

DENSITY                                        PCF

62.4

75

82

 

TEST RESULTS AFTER ROLLING AT 250 °F FOR 4 HRS.

READING RHEOLOGY AT 140 °F

 

RESULTS

REQ

REQ

REQ

APP. VIS                                   CPS

 

 

 

Y.P                                    LBS/100FT2

40

30

35

GELS                                LBS/100FT2

3/5

3/4

3/5

API.W.L                              ML(max)

25

15

7

PH(After Roll)

≤9

≤9

≤8

SETELLING

NIL

NIL

NIL

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAC HV Continue:

 

 Recommended Treatment:

 

    4 lb/bbl.

 

Packaging:

 

     25 Kg poly Kraft bags, palletized and shrink - wrapped.

     Marked on: Name of manufacturer, Batch No. and Production date.

 

Safety Handling:

 

 • Non – toxic.
 • Keep in dry and sheltered place.
 • It is recommended to use dust mask.

 

Product Description:

 

   PAC LV(eq) is a low viscosity poly anionic cellulose, provides filtration  

   control without  significantly  increasing  viscosity. It could be used

   in fresh water to salt saturated waters.

 

 

Application:

 

 • Fluid loss control.
 • Wall – cake stabilization.
 • Hole cleaning.

 

Typical Physical Properties:

 

MUD  COMPOSITION

COMPOSITION

1

2

3

4

S.S.W                                              ML

350

350

350

350

PAC L.V                                         GR

8

8

8

8

LIMESTONE (P)                         GR

-

113

-

-

BARITE                                         GR

-

-

228

830

FER-O-BAR                                  GR

-

-

-

45

LIME SOLUTION                    DROP

Few

Few

Few

Few

DENSITY                                     PCF

75

85

100

145

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEST RESULTS AFTER ROLLING AT 300 °F FOR 4 HRS.

READING RHEOLOGY AT 140 °F

RESULTS

REQ

REQ

REQ

REQ

APP. VIS                                   CPS

 

 

 

 

Y.P                                    LBS/100FT2

2+

2+

2+

18+

GEL S.  10 Sec/10 min    LBS/100FT2

1/2

1/2

1+/2+

2+/3+

Ph

7-9.5

7-9.5

7-9.5

7-9.5

API. W.L                                    ML 

<15

<10

<5

<5

SETELLING

NIL

NIL

NIL

NIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PAC L.V Continue:

 

Recommended Treatment:

 

    8 lb/bbl.

 

Packaging:

 

     25 Kg poly Kraft bags, palletized and shrink - wrapped.

     Marked on: Name of manufacturer, Batch No. and Production date.

 

Safety Handling:

 

 • Non – toxic.
 • Keep in dry and sheltered place.
 • It is recommended to use dust mask.

 

 

3-کربوکسی متیل سلولز

 

به عنوان افزودنی پلیمری برای افزایش گرانروی و کنترل هرزروی سیال حفاری پایه آبی مورد استفاده قرار می گیرد و به صورت متفاوت کم  قوام (سی ام سی ال وی ) و پر قوام ( سی ام سی اچ وی) استفاده می شود.

 

 Product Description:

CMC HV is a high viscosity carboxy methyl cellulose which   provides high viscosity upto 200 F with moderated filtration control significantly .   It could be used in fresh water to salt saturated water stable  and non fermentative.

 

Application:

 • Fluid loss control.
 • Wall – cake stabilization.
 • Water base viscosifier

 

Typical Physical Properties:

 

MUD  COMPOSITION

COMPOSITION

1

2

3

F.W                                                    ML

350

-

259

S.S.W                                                 ML

 

350

 

PAC HV                                            GR

4

4

4

CaCl2 Powder                                   GR

-

 

202

PH                                 

9-9.5

9-9.5

9-9.5

LIME SOLUTION                          DR

Few

Few

Few

DENSITY                                        PCF

62.4

75

82

 

TEST RESULTS AFTER ROLLING AT 200 °F FOR 4 HRS.

READING RHEOLOGY AT 140 °F

 

RESULTS

REQ

REQ

REQ

APP. VIS                                   CPS

 

 

 

Y.P                                    LBS/100FT2

20

25

35

GELS                                LBS/100FT2

4/6

3/4

2/3

API.W.L                              ML(max)

35

10

7

PH(After Roll)

≤9

≤9

≤8

SETELLING

NIL

NIL

NIL

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CMC  HV Continue:

 

Recommended Treatment:

 

    4 lb/bbl.

 

Packaging:

 

     25 Kg poly Kraft bags, palletized and shrink - wrapped.

     Marked on: Name of manufacturer, Batch No. and Production date.

 

Safety Handling:

 

 • Non – toxic.
 • Keep in dry and sheltered place.
 • It is recommended to use dust mask.

 

 

 Product Description:

   CMC LV(eq) is a low viscosity carboxy methyl cellulose, provides filtration  control without  significantly  increasing  viscosity.

  . It could be used in fresh water to salt saturated waters stable upto

   250F and moderately non fermentative. 

Application:

 • Fluid loss control.
 • Wall – cake stabilization.
 • Hole cleaning.

 

Typical Physical Properties:

 

MUD  COMPOSITION

COMPOSITION

1

2

3

4

S.S.W                                              ML

350

350

350

350

PAC L.V                                         GR

8

8

8

8

LIMESTONE (P)                         GR

-

113

-

-

BARITE                                         GR

-

-

228

830

FER-O-BAR                                  GR

-

-

-

45

LIME SOLUTION                    DROP

Few

Few

Few

Few

DENSITY                                     PCF

75

85

100

145

 

TEST RESULTS AFTER ROLLING AT 250 °F FOR 4 HRS.

READING RHEOLOGY AT 140 °F

RESULTS

REQ

REQ

REQ

REQ

APP. VIS                                   CPS

 

 

 

 

Y.P                                    LBS/100FT2

2+

2+

2+

18+

GEL S.  10 Sec/10 min    LBS/100FT2

1/2

1/2

1+/2+

2+/3+

Ph

7-9.5

7-9.5

7-9.5

7-9.5

API. W.L                                    ML 

<15

<10

<5

<5

SETELLING

NIL

NIL

NIL

NIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CMC LV Continue:

 

Recommended Treatment:

 

    8lb/bbl.

 

Packaging:

 

     25 Kg poly Kraft bags, palletized and shrink - wrapped.

     Marked on: Name of manufacturer, Batch No. and Production date.

 

Safety Handling:

 

 • Non – toxic.
 • Keep in dry and sheltered place.
 • It is rec
 • ommended to use dust mask.