کود کامل N.P.K

این کود به شکل گرانول و محتوی 15 درصد ( N ) 8 درصد فسفر ( P2O5 ) 15 درصد پتاسیم ( K2O ) و یک درصد روی کل می باشد.

نحوه مصرف :

این کود برای تمام محصولات کشاورزی و باغی مناسب بوده، منتها لازم است قبل از کشت با استفاده از عمیق کار و یا شخم زیر خاک گردد. به عبارت دیگر مصرف این کود نه تنها به صورت عمقی قبل از کشت و در درختان میوه به صورت چالکود توصیه می گردد و به طور کلی مصرف این کود در مزارع فقط برای قبل از کاشت و در باغها به صورت چالکود می باشد.


توجه:

1 . این کود در مزارع قبل از کاشت با عمیق کار و یا حداقل با شخم زیر خاک گردد.
2 . این کود در باغ ها در فاصله مطلوب از تنه درختان به صورت چالکود در عمق خاک مصرف گردد.

 

کود شیمیایی ماکرو یکی از انواع ده ها گونه ی کودهای شیمیایی است که مصرف آن در ایران از سال 1387 شروع شده و از آنجا که توانسته است قابلیت های مطلوبی را از خود نشان دهد و تاثیرگذاری مطلوبی برای استفاده کنندگان داشته باشد ، مصرف آن بسرعت در میان کشاورزان عزیز برخی از مناطق کشور عمومیت پیدا کرد . دلیل آن هم روشن است . این کود بسیاری از عناصر مورد نیاز خاک های کشور عزیزمان ایران را بصورت یکجا و در یک محصول مشخّص که همان ))کود شیمیایی ماکرو(( نام دارد تامین نموده و اندکی از زحمات کشاورزان عزیز را در خصوص جمع آوری ریزمغذّی های مورد نیاز خاک آسان کرده است. کود شیمیایی ماکرو ، تشکیل شده است از ترکیب عناصر متفاوتی از ؛ ازت ، پتاسیم ، روی ، فسفر ، آهن ، منیزیم و دیگر عناصر مورد نیاز خاک که بسته به نوع نیاز بخش کشاورزی در مناطق مختلف کشور و با فرمول های متفاوتی که درصدهای مختلف از عناصر نامبرده را دارا می باشد، برای هرچه پربارتر کردن فعالیت های کشاورزان عزیز قابل عرضه میباشد. با یک بار مصرف این کود عناصر اصلی و ماکروی مورد نیاز گیاه با نسبتهای مناسب به همراه عنصر مهم روی و دیگر عناصر تکمیلی در اختیار گیاه قرار گرفته و از مصرف چند باره کودهای تک عنصری حاوی هر یک از عناصر ماکرو جلوگیری می شود .

در نتیجه درهزینه های مربوط به عملیات زراعی که بخشی از آن مربوط است به حمل ونقل کود و ماشین آلات و هزینه های کارگری و . . . . صرفه جویی چشمگیری برای کشاورز بعمل خواهد آمد. همچنین با توجه به آنکه درمصرف کودهای تک عنصری رعایت نسبت صحیح بین آنها بسیار مشکل است و عمدتا رعایت نمی گردد و اغلب کودهای حاوی فسفر بیش از نیاز گیاه و کودهای حاوی پتاسیم بسیار کمتر از میزان مورد نیاز گیاه در فرایند کشت مورد استفاده قرار میگیرد ، مصرف کود ماکرو کامل که در آن نسبت صحیح مابین عناصر اصلی مورد نیاز گیاه رعایت شده است به تامین متعادل نیازهای غذایی گیاه کمک شایان می نماید . این کود برای تمامی زمین های زراعی و باغات مناسب میباشد و بهترین روش مصرف آن اختلاط با کودهای حیوانی و آلی می باشد.